RIDE HARD, RIDE FREE AND DIE FREE

zdroj : www.legionveterans.com

7 PAGE PROTOCOL:

Tento “7 stránkový Protokol“ („7 Pages Protocol”) byl sestaven, aby Ti umožnil snáze pochopit nový svět, do nějž vstupuješ ale i to, co je Tvojí úlohou v něm.

 

II.             Klub, Důstojníci (Officers) a Terminologie.

 

Cílem této kapitoly je poskytnout přehled struktury a filosofie tradičních Motorcycle Clubs  (MC).Nemusí se plně ztotožňovat a pocity a prioritami každého jednotlivého Klubu, neboť ve svých detailech se mohou Kluby lišit. Nicméně bez ohledu na specifity Tvého klubu je důležité porozumět východiskům ostatních Klubů s nimiž se můžeš setkávat. Pokud motocykly ovlivňují Tvůj životní styl, jsi součástí komunity. Ze všech typů organisací v této komunitě se tradiční MC vymykají a představují její nejvyšší úrověň.  

 

V rámci klubu jsou důstojníky obsazeny hodnosti President, Vicepresident,Sekretář,PokladníkaSergeantatArms. Další méně tradiční hodností jsouRoadCaptain  Vymahač (Enforcer). V dalším jsou vysvětleny tradiční pojmy užívané ve světě MC

Acquaintance (známý, přítel)–někdo dlouhodobě Klubu známý, obvykle po dost dlouhou dobu. První krok k přijetí do Klubu. Dalším krokem je  "HangAround" (někdo kdo stojí blízko).

BadStanding („špatně si stojící“)Bad standing člen Klubu není Bratry přijímán a nemá klubová práva a privilegia. Takový člen může být z Klubu vyloučen, a pozbýt právo vrátit se zpět do klubu. Tento postup bývá zpravidla výsledkem hlasování v rámci domovského Chapteru

Chapter President –  President  je hlavním výkonným důstojníkem chapteru. Veškeré záležitosti týkající se vztahů mezi Kluby a s osobami mimo organisaci mají být vedeny cestou Presidenta a vyžadují jeho schválení.

Chapter Road Captain – Road Captain odpovídá za klubové jízdy, které organisuje, plánuje a navrhuje. Během cest a přestávek vystupuje jako služebně nejstarší důstojník, podléhající pouze Presidentovi nebo Vicepresidentovi.

ChapterSergeantatArms (SA)–SergeantatArms odpovídá za důsledné dodržování předpisů a základních pravidel klubu, a že rozkazy Důstojníků Chapteru jsou promptně plněny. Odpovídá za dodržování pravidel při všech akcích Klubu, zajištění barev a symbolů Klubu všech odstupujících nebo vyloučených členů. Sergeant at Arms odpovídá za bezpečnost a ochranu Klubu stejně tak jako za ochranu a obranu členů a čekatelů. 

Chapter Sekretář –  Sekretář odpovídá za vedení a uložení veškerých záznamů Chapteru, jmenovitě za seznam členů, předpisů, pravidel, příkazů, záznamů z konání schůzí, schůzí vedení,  všech psaných dokumentů, kopií meziklubové korespondence a korespondence s osobami mimo organisaci.

Pokladník Chapteru –  Pokladník vede účetnictví klubu a dokumentaci o barvách, symbolech případně jejich kopiích vydaných Členům. Může vydat prostředky k úhradě nákladů definovaných podle pravidel a Konstituce.

Chapter Vice President – Vicepresident koordinujat schůze výboru a dohlíží na plánování všech klubových akcí. Vicepresident představuje rozhraní mezi Presidentem, členy a čekateli. Zároveň je second-in-command (zástupcem velitele) Presidenta, přebírající jeho práva a povinnosti v jeho nepřítomnosti.

Good Standing („člen v pohodě“)– Good standing člen je bezvýhradně přijímán svými klubovými Bratry a požívá veškerá práva a privilegia Klubu.

Hangaround (někdo kdo stojí blízko) Původní"Acquaintance" (viz výše) postoupivší o stupeň blíže do blízkosti Klubu. , Očekává se, že budou po určitou dobu, obvykle rok nebo o něco méně. To umožní členům  posoudit, zda jej nechají vstoupit. Dalším krokem je Čekatel - "Prospect".

Nomád–Obvykle člen klubu, který nemá afiliaci v konkrétním Chapteru, ale vykonává podobnou funkci jako Enforcer.Nomád obvykle koná jako pomocník Presidenta, podporující výkon daných nařízení a předpisů.StatusNomáda mu umožňuje konat nezaujatě a bez předsudků daných loajalitou vůči jednotlivým chapterům.

Národní RadaJe složenaonsistsz NárodníhoPresidenta,Národního Vicepresidenta,Národního Sekretáře,Národního Pokladníka a případně Národního SergeantatArms. Představuje hlavní zákonodárný sbor Klubů a směřuje svou moc cestou Státních Rad až k členstvu (dáno strukturou USA)

Národní Enforcer   Odpovídá za naplňování pravidel, nařízení a příkazů Národní rady na národní úrovni, odpovídá za plánování a uskutečňování zevních vztahů. Někdy je též nazýván "Warlord".

NárodníPresident Volen nebo jmenován, odpovídá za směřování klubové politiky na národní úrovni.

NárodníRoadCaptain–Odpovídá za klubové přesuny, i.e. plánování tras, logistiku, ubytování etc na národní úrovni.

Národní Sekretář–Odpovídá za vedení psaných záznamů a zápisů, vedení a uchování  členské dokumentace na národní úrovni.

NárodníSergeantatArms/  SA   Odpovídá za  bezpečnost Klubu na národní úrovni, zejména na národních akcích, ale i v širším smyslu.

Národní Pokladník –  Odpovídá za kontrolu klubových fondů, včetně příspěvků, donací a účetnictví na národní úrovni.

NárodníVicepresident–Volen nebo jmenován, odpovídá za směřování klubové politiky na národní úrovni v nepřítomnosti Národního Presidenta. Funkce je rovněž často vnímána jako převodník a nározník mezi státní a národní úrovní, vyrovnávající jejich případné konflikty. 

Patchholder („Držitel barev“) – MemberVyvrcholení mnohaletých služeb Klubu. Má plná práva klubového člena, rovný mezi rovnými. Postavení Patchholdera ve významném Klubu je obvykle vnímano s devizou „dokud nás smrt nerozdělí“. I proto dosažení tohoto státu je vnímáno jako velmi závažné a není ho dosaženo lehce a v krátké době.

Čekatel"Prospect" se stává čekatelem v okamžiku, kdy Klub usoudí, že je dostatečně připraven. V této době, kdy užívá zpravidla část Barev (někdy jen horní Rocker, někdy speciální čekatelský znak) prochází závěrečným posuzováním svých kvalit a vhodnosti členy Klubu. Perioda může trvat méně než rok, ale i více než dva roky. Posledním krokem je „Patchholder“.

Pensionovaný Patchholder (Member - Live Member)–Člen může být převeden z aktivního do záložního stavu obvykle po uplynutí požadovaných let členství. Obvykle je mu ponecháno právo užívat barvy, v nichž bývá MC zaměněno za znak „Retired“. Může se účastnit pravidelných mítingů chapterů a národních mítingů, obvykle však nemají volební právo.

Jak vidíš, v rámci Klubu existuje přísná organisovanost. Také můžeš tušit, co řada Patchholderů musela projít během let v nichž získali své postavení. To je hlavní důvod, proč je třeba jim prokazovat zasloužený respekt. Je to i důvodem, proč ostatní držitelé Barev prokazují svůj respekt Tobě. Očekávají, že víš čím prošli a očekávají, že se stejně zasloužíš o své Barvy. Čest a respekt jsou nezásadnějším prvkem jednání za všech okolností v rámci MC.  Status Patchholdera v MC je čest která se nebere na lehkou váhu. Budeš vnímán nezávislými bikery, budeš vnímán jako „rovný“ ostatními patchholdery;budeš vnímán se zvědavostí a někdy s opovržením novými, příležitostnými nebo rádoby motocyklisty. To jsou důvody proč očekáváme a vyžadujeme abys se choval tak, abys nesnižoval úctu a respekt Klubu kdekoliv. Budeš sledován a kdokoliv bude posuzovat Tvé jednání.

III.            Respekt.

 

Skutečný Klubvzbuzuje respekt z jednoho, nebo obou následujících důvodů:

 

1.     Dobře informovaní znají skutečnou hloubku osobního závazku a sebeovládání které jsou podmínkou práva obléci Barvy. Chápou, že pro muže se jedná o pohnutky rozměrem blízké víře a poslání.  Chápou  že klubové Barvy jsou přísně střeženy a členský postup je dlouhý a obtížný. Dalším faktorem je repekt k tomu, čím Patchholder prošel cestou k získání a udržení práva na Barvy. Je to respekt plynoucí z uznání odhodlání, úspěchu a schopností.

 

 

2.     Méně informovaní vidí jen povrch.  Vidí známky vzájemné podpory.Vidí možné nebezpečí vyvolané odpovědí dobře organizované početné skupiny, vždy připravené ke konfrontaci. Vědí, že není možno provokovat jednoho člena Klubu bez odpovědnosti celému Klubu a že taková odpověď klubu je otázkou cti každého člena dojednoho. Tento druh respektu se zakládá na strachu.

 

Usilujeme o respekt z důvodu#1,nikoliv#2!To je obzvlášť pravdou ve vztahu k osobám mimo motocyklovou komunitu.Tento segment společnosti je mnohem větší a tudíž představuje významný segment trhu pro finančně výnosné akce které Klub může provozovat. To je důvod pro pěstování vztahů s těmito lidmi, zatímco být vnímáni jako „spodina“ motocyklové komunity by bylo nevýhodné. Proto si vedeme jako „vynikající občané“ ve všech směrech , řekněme „dobří sousedé“. Cílem je být obdivováni a respektováni a nikoliv obáváni běžnými občany.   Seriosní  klub, všichni jeho členové a čekatelé, si na veřejnosti vždy vedou profesionálně, nepůsobí problémy a nepresentují se jako zastrašující síla bez důvodu či provokace.

 

Existuje rovněž přirozená hierarchie uznávaná mezi motocyklovými Kluby samotnými. Nejsilnější a nejpevnější Klub požívá zvláštní práva v daném regionu. Dominantní klub, z důvodů prospěchu pro všechny, autorizuje ustavení nových Klubů na daném území a ruší trvale problematické Kluby.

 

Pomáhá řešit problémy mezi existujícími Kluby, vstupuje do problémů, které znesvářené Kluby nejsou samy schopny řešit. Pomáhají v komunikaci a koordinaci meziklubových podniků. Mohou přizvat další Kluby teritoria je-li třeba širší podpora proti ohrožující zevní síle. Není neobvyklé, vybírá-li si největší klub v oblasti členy z kvalitních čekatelů z řad ostatních klubů. Některé kluby byly dokonce zakládány jen z tohoto důvodu. Bez existence vůdčího postavení takových dominantních klubů nemohou méně dominantní Kluby plně využít svůj čas a zdroje ani ve prospěch svých individuálních Bratrstev, ani nerušenou svobodu pohybu, vyžadující mír a pořádek. 

 

IV.           Klubové Barvy.

 

Veřejnost nerozeznává rozdíly klubových barev. Většina lidí není schopna rozdíly popsat, všichni jsme pro ně „motocyklová spodina“. Způsobí-li jeden klub problém na veřejnosti, jeho identita nebývá jasně pznána nebo je ignorována a nenávist patří všem Klubům. Klubovou politikou je zabránit takovým incidentům. 

 

V.            Postup.

 

Ve většine případů byl Patchholder (Member) Hangaroundem Klubu přibližně rok. Předtím byl dlouhodobě acquaintance a jeho přístup a celkové jednání bylo dobře známo. Pak byl čekatelem Klubu (Prospect) jeden – dva roky, než dostal své Barvy. Jeho život, jeho odhodlání, loajalita prospěchu Klubu musely přesáhnout vše ostatní. O tom není pochyb. Ačkoliv řada věcí v životě jej může srazit, ví, že jeho Klub a jeho Bratři zde budou vždy tak, jak on sám je vždy připraven být s nimi.

 

Pro zachování životnosti tohoto ideálu a přístupů ve všech nových členech, Patchholder se podílí na učení, přípravě a dokonce testování Klubových čekatelů. Čekatel (Prospect) je odvozen od slov „Budoucí člen“ („Prospective member“). Barvy smí obléci až prokáže-li odhodlání shodné s odhodláním plného člena.  Patchholder dělí lidi pouze do dvou skupin: ti, kteří jsou Bratry a ti, kteří jimi nejsou.  Z tohoto důvodu nemluví o žádných klubových záležitostech (počty členů, klubové události, osobní věci členů) s nikým mimo klub.   Ztiší hlas, mluví-li o věcech Klubu a bude opatrný na kohokoliv kdo se přiblíží na doslech. Chápe, že je Patchholderem 24 hodin denně, bez ohledu na to, zda má či nemá barvy oblečené. Jakékoliv jeho slovo a čin na veřejnostimohou ovlivnit Klub a jeho Bratry. Rovněž chápe, že jeho vybočení z pravidel bude posuzováno Bratry a to jak v jeho vlastním zájmu, tak i zájmu Klubu.  Oblečení Barev je víc než jen spojení se v dobrých časech. Znamená i spojení pro zlé časy. Představuje závazek  velkého díla. Zavazuje k určitému životnímu způsobu, který nehledí na to jak Ti mohou pomoci Tví Bratři, ale na to, jak Ty můžeš být užitečný jim.  Budeš hledat jak dávat a nikoliv přijímat. Toto vše může vypadat velmi idealisticky, a vněkterých případech tomu tak i je. You always look to give rather than to receive. All of this may seem very idealistic, and in some cases it's just that. Nicméně se jedná o skutečný ideál hlásaný atrvale prosazovaný všemi Kluby jak v principech, tak i praxi. Buď si vědom „Zlatého pravidla“ pohybuješ-li se v oblasti Klubů: Prokážeš-li respekt, bude Ti i dán. Jednáš-li jako sráč, bude tak jednáno i s tebou.

 

VI.           Stupně Závazku

Oblečení barev nepředstavuje dosažení konečného cíle, umožňující se dále jen vézt a proplouvat. Pohyb od Acquaintance přes Hangaround k čekateli až poPatchholdera není stoupání zdola na vrchol, ale představuje trvalý vzestup, cestu k stále silnějšímu a oddanějšímu Bratrství. Cesta k Rockeru a později celým Barvám je představována tím, co bylo touto cestou dosaženo. Proto čím služebně starší a zkušenější je Patchholder ve svém Klubu, tím více má být Bratrem ostatním.  

VII.          Smysl čekatelství.

 

Čekatelství není iniciací, jak je tomu v některých bratrstvech. Jedná se o období treninku, trvající tak dlouho, dokud se čekatel v každém směru nechová tak, jak je očekáváno od Patchholdera. Je to doba, kdy:

 

1.          Čekatelovo chování je usměrňováno tak, aby získal vědomí odpovědnosti a respektu k Patchholderům Klubu, neboť jinak nelze získat pocit Bratrství.

 

2.             Je učen základům MC protokolu a etikety.

 

3.             Má čas získat návyky nezbytné pro bezpečnost a komunikaci.

 

4.             Získává vědomí účasti.

 

5.             Má rodina čekatele čas adaptovat se na požadavky Klubu

 

6.             Získává nezbytnou schopnost pokory

 

7.             Zvyká si přijmout, někdy i slepě, rozhodnutí Patchholderů, kteří se jednou stanou jeho Bratry.

 

8.             Se lámou jeho sebestředné a egoistické zvyky.

 

Tento seznam by mohl pokračovat dále, ale jeho podstatou je demonstrovat, že čekatelství má zcela základní účel, bez jehož vědomého a dokonalého naplnění prospekt nemůže v Klubu ničeho dosáhnout. Nelze sestavit jednoznačný a přesný seznam toho, co je v kterém případě přesně od čekatele očekáváno. Neexistuje „vzorec úspěšnosti“, ale základem je PŘÍSTUP. Vše ostatní se lze naučit časem, ale přístup vychází z mužova srdce.

 Zkoušky čekatele mohou být mnohé. Plánované, náhodné. V každém případě je však čekatelovo nasazení, přístup a duch při plnění dané zkoušky sledován Patchholderem. Čekatel by  měl být vždy ochoten a připraven hledat jak učinit více. Je-li na pochybách stran priorit či dalšího postupu nebo úkolu, má se ptát. 

Patchholdeři vědí, kteří čekatelé se náležitě snaží a vyznačují hrdostí a respektem. To je cestou budování důvěry a důvěrnosti. To jsou semena bratrství.

 

Uvědom si, že tvé čekatelství je čekatelstvím vůči celému Klubu, nikoliv jednotlivému Chapteru. Patchholdeři chapteru jsou rovněž zodpovědní za činy Patchholderů dalšího chapteru. Proto je odůvodněným právem Patchholderů všech chapterů podílet se na vývoji čekatelů na jejich cestě k plnému členství.  

 

VIII.         Co dělat a co ne

 

1.             Již jako čekatel se snaž za všech okolností chovat jako odpovědný Patchholder. 

 

2.             Vždy prokazuj pozitivní přístup.

 

3.             Podílej se v co nejvyšší  kterou považuješ za přijatelnou a pak více.

 

4.             Potkáš-li Patchholdera svého klubu, kterého neznáš, představ se jako "Čekatel+ tvé jméno".

 

5.             Na všech setkáních využij příležitost pozdravit každého přítomného Patcholdera.

 

6.             Předvídej očekávání bratří a nabídni pomoc. Nečekej na vyzvání.

 

7.             Nejednej přehnaně přátelsky s někým, kdo není řádným členem či blízkým Klubu. Má-li někdo zvnějšku dotazy na Klub, odkaž jej na Patchholdera. 

 

8.             Nikdy nedávej informaci o jménech, telefonních číslech, adresách či jakýchkoliv dalších osobních záležitostech Členů komukoliv mimo Klub.

 

9.             Nikdy nedávej informaci o Klubu jako takovém. To zahrnuje, ale neomezuje se jen na počet členů, adresu Klubu, jeho prostory atd.

 

10.          Buď vždy opatrný, sleduj své okolí a informuj o případných podezřelých událostech.

 

11.          Na veřejnosti jednej vždy s vědomím, že jsi spojen a spojován se svým Klubem. Lidé si pamatují co děláš dobře a co špatně.

 

12.          Nenech nikdy Patchholdera samotného v nebezpečných místech. Jde-li k autu, motocyklu nebo jen na čerstvý vzduch, jdi s ním a hlídej mu záda.

 

13.          Zaznamenáš-li nějaký negativní přístup, zejména ze strany jiného klubu, spěšně uvědom Patchholdera.

 

14.          Měj oči a uši otevřené a zprostředkuj každou využitelnou informaci, zejména týká-li se jiného Klubu, Patchholderům. 

 

15.          Měj na paměti, že jsi Čekatelem 24 hodin denně. Tvé spojení s klubem se nesvléká s Barvami.

 

16.          Měj na paměti, že jsi čekatelem pro všechny Patchholdery, nikoliv jen pro svého sponsora nebo chapter.  

 

17.          Nikdy neoblékej své Barvy mimo vaši oblast bez schválení tvým sponsorem a nikdy mimo stát, nejsi-li s Patchholderem.

 

18.            Mají-li dva nebo více Patchholderů soukromou debatu, nepřibližuj se na doslech, zejména jednají-li s Patchholdersm jiného Klubu. Pokud je musíš vyrušit, viditelně se ukaž a čekej až si tě všimnou. Pokud je musíš přerušit, požádej o to jiného Patchholdera. 

 

19.          Nikdy nepoužívej termín „Neverusetheterm"Nezákonný Klub" když mluvíš o členovi jiného Klubu.

 

20.        Nikdy nelži členovi jiného Klubu. Klade-li Ti otázky o Klubu a členství, je přijatelné říci „To vypadá jako klubové záležitosti a o tom opravdu nemohu mluvit“. Pokud dále naléhá nabídni, že zařídíš setkání s Patchholderem.

 

21.          Prokazuj vždy respekt Patchholderům jiných Klubů. I když je z jiného klubu, zasloužil se o Barvy, které ty dosud nemáš.

 

22.          Měj vždy tužku, papír, kalendář a ostražitost.

 

23.          Ptej se často Patchholderů jak si vedeš a je-li něco co bys měl dělat jinak.

 

24.          Nikdy se neptej kdy dostaneš své Barvy

 

25.          Nikdy neříkej Patchholderovi Bratře. Není tvým bratrem.

 

26.          Nikdy neříkej Patchholderovi jiného Klubu Bratře. Ani on není tvým bratrem.

 

27.          Pamatuj, že Barvy se zasluhují nikoliv dostávají.

 

28.          Nikdy neber osobní přátele či cizince mezi Patchholdery bez předchozího svolení.

 

29.          Na veřejných akcích se nestav zády k Patchholderům jiných Klubů. Ani ne tak z důvodu bezpečnosti, ale jako důkaz respektu.

 

30.          Vždy prokazuj respekt a zdvořilost Patchholderům jiných Klubů. Nesnaž se vypadat jako nejlepší přítel, ale buď profesionální; nezdružuj a pokračuj.

 

31.          Drž se stranou od žen spjených s dalšími Kluby.

 

32.          Nespěchej vstříc Patchholderům jiných Klubů na veřejnosti, ani pokud vaše kluby mají přátelské vztahy. Chceš-li jej pozdravit, jdi pomalu a čekej, dá-li najevo svůj zájem o setkání. Může být zaneprázdněn obchodními záležitostmi Klubu a nemusí stát o demonstraci meziklubového přátelství. Vypadá-li, že tě chce ignorovat, přijmi to a drž se zdálky. Nejlspší přístup je vyčkat zda chce přijít a zda je ochoten s tebou být viděn.

 

33.          Nauč se, co znamená která část Barev a co barevná kombinace tvého i dalších klubů.

 

34.          Jak budeš nabývat znalosti o Klubu, začneš lépe chápat důležitost jednotlivých bodů tohoto dokumentu. Ačkoliv ani množství napsaného nemůže vyjádřit vše, co budeš potřebovat vědět, dá se předpokládat, že ti přinejmenším pomůže správně vykročit.

 

To, co jsi četl je krátký přehled struktury a filosofie většiny tradičních MC a souhrn standardů chování čekatele těchto Klubů. I když se tebou nebude jednat jako s „čekatelem“, doba tvého  postupného připojení ke Klubu ti umožní dozvědět se víc o MC komunitě a poznat tvůj Klub. Během této doby tvů sponsor a členové chapteru budou rovněž zdrojem informací, které ti pomohou v začátcích a umožní ti do Klubu zapadnout a representovat jej. Nicméně správné pochopení, nutnost přijetí a porozumění výše uvedeným informacím nemůže být nikdy dostatečně zdůrazněno; Tvoje pochopení co znamená obléci MC Barvy a a mít tomu odpovídající přístup je úhelným kamenem pokračování úcty a důvěryhodnosti tvého Klubu.


 

Původní informace tohoto dokumentu byla rozšířena a dokument sám zhuštěn a nazýván „7 Pages".  Dokument je šířen několika 'tradičními' MC' a obsahuje nikdy nepsané, ale po mnoho let v ústní podobě předávané informace čekatelům.


1% diamant je klíčovým identifikátorem 1%er. Je to znak tvaru diamantu s "1%" uvnitř. Většinou je umístěn na levém rameni ale může být také na zadní části jejich barev. 1%er's jezdí výhradně na H-D, včetně svých suportů, stejně tak jako většina klubů „mimo zákon“. (*Toto už není pevně dané pravidlo a někteří sedlají i stroje jiných značek)